శ్రీరామనవమి 28-3-2015

స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన శ్రీమన్మదనామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధ నవమి ది 28-3-2015 శనివారము అయినది శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మన దేవాలయములో సీతారాములకళ్యాణ మహోత్సవము వుదయము 11 గంటలకు ప్రారంభించబడును.కావున భక్తులు ఈ కళ్యాణాన్ని తిలకించి ఆసీతారాముల క్రుపకు పాత్రులు కావలెను .ఎవరైనా దంపతులు ఈ కళ్యాణాన్ని పీఠలపై కూర్చుని చేయించుకోదగినవారు పూజారిగారిని సంప్రదించవలెను.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Andhra Bhavan, 28 St Mary’s Street, Preston, Lancashire, PR1 5LN, UK | Tel No. 01772 798512 | Religious Worship No. 77711 | Charity Registration No: 1115907